Oferta usług

mapa do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Każda inwestycja budowlana związana jest z opracowaniem projektu budowlanego, który w swojej treści powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Każda inwestycja budowlana związana jest z opracowaniem projektu budowlanego, który w swojej treści powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzany jest na mapie do celów projektowych wykonywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Skalę tych map należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego. Zwykle są to skale 1:500 oraz 1:1000. Minimalny zakres opracowania mapy do celów projektowych to obszar inwestycji poszerzony o pas 30 m. Mapę do celów projektowych sporządza się na podstawie danych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzupełniających pomiarów terenowych. Czas opracowania takiej mapy dla mniejszych inwestycji wynosi zwykle  około 4 tygodni.

pomiary syt-wys biała

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

Wg „Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników …

Wg „Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” geodezyjny pomiar sytuacyjny i wysokościowy rozumiany jest jak niżej.

Przez geodezyjny pomiar sytuacyjny rozumie się identyfikację i określenie położenia geometrycznych środków obiektów punktowych, punktów załamań osi obiektów liniowych oraz punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych, w sposób umożliwiający wyznaczenie współrzędnych tych punktów w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oraz ustalenie kształtu i rodzaju obiektów.

Przez geodezyjny pomiar wysokościowy rozumie się pomiar różnic wysokości między punktami obiektów, umożliwiających określenie wysokości punktów lub pomiar wysokości punktów w układzie wysokościowym państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Tak więc pomiary sytuacyjno-wysokościowe to szereg czynności technicznych umożliwiających zebranie szczegółowych danych o przestrzennym rozmieszczeniu punktów i obiektów .
Zakres niezbędnych pomiarów ustalany jest indywidualnie przez zamawiającego. Niekiedy dodatkowe pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się przy sporządzaniu dokumentacji projektowej do projektu budowlanego.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe stanowią podstawę do obliczania kubatur mas ziemnych.

pomiary powykonawcze białe

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po każdej zakończonej inwestycji budowlanej niezbędne jest sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów.

Po każdej zakończonej inwestycji budowlanej niezbędne jest sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych podczas i po zakończeniu prac budowlanych powstaje operat techniczny wraz z mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Całość sporządzonej dokumentacji przekazywana jest do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W wyniku inwentaryzacji uaktualniane są bazy danych mapy zasadniczej, sieci uzbrojenia terenu oraz dane ewidencji gruntów i budynków. Poświadczona przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mapa z pomiaru powykonawczego przekazywana jest inwestorowi. Zwykle są to 2- 3 odbitki mapy powykonawczej.

wytyczenie obiektów biały

Wytyczenia obiektów budowlanych

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz szereg inny obiektów opisanych w ustawie Prawo Budowlane podlegają obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia …

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz szereg inny obiektów opisanych w ustawie Prawo Budowlane podlegają obowiązkowi geodezyjnego wytyczenia w terenie.
Wg „Rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie” geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:
1) główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
2) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
3) stałe punkty wysokościowe — repery.

Photo-Mix / Pixabay

Geodezyjna obsługa inwestycji

Szereg czynności geodezyjnych i prawnych  wykonywanych przed, w trakcie oraz po zakończeniu inwestycji możemy nazwać geodezyjną obsługą inwestycji.

Szereg czynności geodezyjnych i prawnych wykonywanych przed, w trakcie oraz po zakończeniu inwestycji możemy nazwać geodezyjną obsługą inwestycji.
Pomiary geodezyjne wspomagające proces projektowania oraz obsługę prac budowlanych w czasie rzeczywistym stanowią istotę geodezyjnej obsługi inwestycji.
Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, bieżące koordynowanie prac zespołów geodezyjnych na budowie adekwatne do postępu prac, zakładanie osnowy realizacyjnej, zakładanie geodezyjnej osnowy budowlano-montażowej, wytyczenia, inwentaryzacje powykonawcze , precyzyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych wykonywane jest w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji .

projekt podziału biały

Podziały nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości to zespół procedur geodezyjnych i prawnych polegających na wydzieleniu z działki, jednej lub więcej działek zgodnie z obowiązującymi …

Geodezyjny podział nieruchomości to zespół procedur geodezyjnych i prawnych polegających na wydzieleniu z działki, jednej lub więcej działek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi. W wyniku podziału nieruchomości powstają nowe działki, których oznaczenie i prawo własności ujawniane jest w księdze wieczystej. Minimalny okres w jakim można niekiedy dokonać podziału nieruchomości to 3 miesiące. Czas wykonania podziału uwarunkowany jest głównie procedurami administracyjnymi.

wznawianie granic nieruchomości biały

Wznawianie granic nieruchomości

Wznawianie granic nieruchomości jest niczym innym jak zespołem geodezyjnych czynności technicznych służących okazaniu właścicielowi zasięgu jego prawa własności …

Wznawianie granic nieruchomości jest niczym innym jak zespołem geodezyjnych czynności technicznych służących okazaniu właścicielowi zasięgu jego prawa własności do posiadanej działki. Jest możliwe do wykonania gdy istnieją wiarygodne dokumenty znajdujące się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym pozwalające jednoznacznie z wymaganą dokładnością odtworzyć punkty granicy działki.

ustalenie granic i rozgraniczenie

Ustalenie, rozgraniczanie granic nieruchomości

Ustalenie granicy nieruchomości jest jedną z form określenia przebiegu zatartych granic działki lub błędnie przedstawionych granic w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Ustalenie granic;

Ustalenie granicy nieruchomości jest jedną z form określenia przebiegu zatartych granic działki lub błędnie przedstawionych granic w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Ustalenie granicy działki przeprowadzane jest w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ten tryb ustalania granicy działki pozwala uniknąć przeprowadzania czynności rozgraniczenia nieruchomości. Powstałe w ten sposób granice nie maja jednak charakteru granic prawnych ( tzn. nie można wykluczyć późniejszego sporu dotyczącego granic jaki może w przyszłości zaistnieć pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości – prowadzi to wówczas do procedury rozgraniczenia nieruchomości) Ustalenie granic jest niekiedy konieczne przed przeprowadzeniem podziału nieruchomości gdy dane dotyczące przebiegu granicy działki dzielonej są błędne.

Rozgraniczanie nieruchomości;

Wg art.29.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne „rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów”. Rozgraniczenie jest jednym z najlepszych sposobów ustalenia zasięgu prawa własności. W przeciwieństwie do ustalania zatartych lub błędnie przedstawionych granic w operacie ewidencji gruntów i budynków wg rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenie daje granicom charakter granic prawnych. Granica raz ustalona w postępowaniu rozgraniczeniowym nie może być ponownie ustalana. Procedurę rozgraniczenia zatwierdza prawomocna decyzja administracyjna.

dokumentacja do celów prawnych

Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Poza sporządzaniem dokumentacji do celów prawnych związanej z podziałem lub rozgraniczaniem nieruchomości sporządza się także inne dokumenty niezbędne do typowych …

Poza sporządzaniem dokumentacji do celów prawnych związanej z podziałem lub rozgraniczaniem nieruchomości sporządza się także inne dokumenty niezbędne do typowych postępowań sądowych i administracyjnych. Sporządza się mapy gruntów objętych wnioskiem w sprawie nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, tak zwane mapy zasiedzenia, a także mapy do ustalenia służebności gruntowych w tym do ustalenia drogi koniecznej.

Objętości-biały

Obliczanie kubatur mas ziemnych

Na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wykonuje się zgodnie z zamówieniem operat techniczny dotyczący obliczenia objętości mas ziemnych.

Na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wykonuje się zgodnie z zamówieniem operat techniczny dotyczący obliczenia objętości mas ziemnych. Obliczenia wykonuje się zwykle dwoma standardowymi metodami:
– metodą numerycznego modelu terenu
– metodą przekroi poprzecznych

powierzchnia użytkowa biała

Pomiar powierzchni lokali

Pomiar powierzchni lokali i sporządzana z tego niezbędna dokumentacja jest niezbędna w wypadku uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie nowego budynku mieszkalnego …

Pomiar powierzchni lokali i sporządzana z tego niezbędna dokumentacja jest niezbędna w wypadku uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie nowego budynku mieszkalnego wybudowanego przez dewelopera.
Jeżeli nabywca będzie miał wątpliwość co do powierzchni zakupionego lokalu od dewelopera może zgłosić niezależny pomiar geodecie uprawnionemu. Pomiar i opracowana dokumentacja będzie stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń w chwili wystąpienia znacznej różnicy powierzchni.
Pomiar powierzchni lokali przeprowadza się również w celu określenia dokładnej powierzchni najmu wydzielanej z konkretnego lokalu.

pomiary specjalne białe

Inne pomiary specjalne

Często zachodzi potrzeba wykonania geodezyjnych pomiarów specjalnych. Pomiary specjalne dają możliwość uzyskania szczegółowych danych dla opracowań tematycznych i …

Często zachodzi potrzeba wykonania geodezyjnych pomiarów specjalnych. Pomiary specjalne dają możliwość uzyskania szczegółowych danych dla opracowań tematycznych i projektowych oraz niezbędnych informacji w procesach monitorowania obiektów.
Pomiary specjalne to między innymi :

geodezyjne badanie geometrii urządzeń przemysłowych i budowli
pomiary pionowości obiektów budowlanych